3 Ocak 2015 Cumartesi

HPV Lazer Tedavisi


La­zer HPV  Te­da­vi­si


Kon­di­lom­lar­da  yani genital siğil tedavisinde CO2ve­ya NDYag la­zer kolaylıkla uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir, lokal anestezi ile olabildiği gibi yaygın hpv durumunda anes­te­zi ge­rek­ti­rir.
Kol­pos­ko­pi ile iş­le­min yön­len­di­ril­me­si siğillerin görülmesinde  da­ha ya­rar­lı olur. La­zer ısı ener­jisi­ne dö­nü­şür ve kon­di­lom­la­rın yanarak va­po­ri­zas­yo­nu­na yol aça­rak des­trük­tif te­da­vi uy­gu­lar.

Do­ku ha­ra­bi­ye­ti 1 mm’den daha de­rin ol­ma­ma­lı­dır.
Bi­rin­ci yıl so­nun­da HPV te­da­vi ba­şa­rı­sı %100’e yak­laş­ma­sı­na kar­şın da­ha son­ra  nadiren nüksler olabilmektedir
HPV Lazer tedavisinde en önem­li yan et­ki skar olu­şu­mu ve ağ­rı­dır. De­za­van­ta­jı, ma­li­ye­tin yük­sek ol­ma­sı­dır.
http://www.hpvdoktoru.net